Over Kinderrechten in Beweging

Kinderrechten in Beweging biedt jaarlijks een overzicht van de stand van zaken in Nederland betreffende kinderrechten op het gebied van tien thema’s. Dit overzicht bestaat uit bestaande kwantitatieve en kwalitatieve data en heeft een tweeledige doelstelling:

  • beter en jaarlijks inzicht krijgen in de wijze en mate waarop de Nederlandse overheid opvolging geeft aan de VN-aanbevelingen van het Kinderrechtencomité.
  • input vergaren voor een jaarlijkse inhoudelijke Nationale Kinderrechtendialoog tussen het Kinderrechtencollectief, UNICEF Nederland en alle betrokken ministeries.

Kinderrechten in Beweging kijkt ieder jaar naar de mate van opvolging van de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité. Deze aanbevelingen verschijnen elke 5 jaar, de meeste recente is van maart 2022. De verslagperiode van deze website beslaat het eerste jaar na de aanbevelingen, dus de periode maart 2022 tot maart 2023. Wij zijn van plan jaarlijks met een update te komen. 

Over Kinderrechten in beweging

VN-Kinderrechtenverdrag

In november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Nederland ook.

Kinderrechtencomité

De Verenigde Naties heeft het Comité voor de Rechten van het Kind (kortweg: het Comité) ingesteld om toezicht te houden op de naleving van de afspraken uit het Kinderrechtenverdrag. Alle deelnemende landen leggen iedere vijf jaar verantwoording af aan dit Comité. Het Comité formuleert vervolgens voor ieder land aanbevelingen om te werken aan volledige implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag. In maart 2022 ontving Nederland de VN-aanbevelingen van het Comité en in juli 2022 is de kabinetsreactie op deze aanbevelingen  met de Tweede Kamer gedeeld waarin jaarlijkse Nationale Kinderrechtendialogen zijn aangekondigd.

Methodiek

Het Kinderrechtencollectief heeft in samenwerking met Regioplan een methodiek ontwikkeld om met bestaande data en beleidsdocumenten jaarlijks de mate van opvolging van de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité te volgen. We verzamelen gegevens waarmee de ontwikkeling van kinderen in Nederland gevolgd kan worden. Wij gebruiken hiervoor data die jaarlijks vanuit de overheid beschikbaar komen. Door deze data overzichtelijk te bundelen en in een kinderrechtenkader te plaatsen, kunnen deze gegevens gebruikt worden voor de jaarlijkse Nationale Kinderrechtendialoog.

X

Download hier Kinderrechten in Beweging