Veelgestelde vragen

Wat is Kinderrechten in Beweging? Wat zijn de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité? Wat betekent het als kinderrechten worden geschonden? Hoe kan Kinderrechten in beweging gebruikt worden? We hebben veelgestelde vragen uitgewerkt, dus die van jou staat er misschien ook wel tussen!


 • Kinderrechten in beweging is een online monitor van het Kinderrechtencollectief. We verzamelen gegevens waarmee de opvolging van de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité in Nederland gevolgd kunnen worden. Wij gebruiken hiervoor data die jaarlijks vanuit de overheid beschikbaar komt. Het Kinderrechtencollectief streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

 • Met de data die per thema verzameld wordt, volgen we per thema een selectie van de VN-Aanbevelingen. Er is voor gekozen om maximaal tien indicatoren per thema te monitoren. Deze afbakening zal het voeren van gerichte Kinderrechtendialogen ten goede komen. De indicatoren kunnen gericht zijn op ‘tellen of vertellen’ en dus zowel kwantitatieve informatie (cijfers en getalsmatige ontwikkelingen) als kwalitatieve informatie (ontwikkelingen in beleid of inzet van activiteiten) bevatten.

 • Het Kinderrechtencollectief wil dat kinderrechten worden gewaarborgd in beleid, in wetgeving en in de praktijk. Cijfers over de leefsituatie van kinderen en jongeren zijn onmisbaar om te kunnen beoordelen hoe het gaat met de naleving van kinderrechten. De informatie in Kinderrechten in Beweging is gebaseerd op informatie uit beleidsdocumenten en op beschikbare data zoals gegevens uit de Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze data wordt weergegeven en gekoppeld aan het kinderrechtenkader en de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité. De informatie uit Kinderrechten in Beweging kan worden gebruikt voor een open dialoog tussen relevante ministeries en kinderrechtenorganisaties over de tien thema’s.

 • Het VN-Comité heeft Nederland aanbevelingen gegeven op ruim 30 thema’s. Binnen Kinderrechten in Beweging volgen we de mate van uitvoering van de VN-aanbevelingen op tien thema’s. Deze thema’s zijn gekozen op basis van de volgende criteria: het gaat over grote groepen kinderen, het gaat over kinderen in zeer kwetsbare situaties, kinderen en jongeren geven aan dit belangrijke thema’s te vinden, er wordt verwacht dat er bestaande data beschikbaar zou moeten zijn om gedurende langere periode te volgen en leden en partners van het Kinderrechtencollectief werken op deze thema’s en beschikken over expertise.

 • Alle kinderrechten en alle aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité zijn even belangrijk. Daar is geen rangorde in aan te geven. Gezien de praktische uitvoering  heeft het Kinderrechtencollectief een keuze moeten maken aan de hand van selectiecriteria (zie vraag : Hoe komen jullie op de tien thema’s?).

  We moedigen jongeren, organisaties en professionals aan om de overheid te blijven wijzen op de uitvoering van alle VN-aanbevelingen.

 • In het Kinderrechtencollectief bundelen organisaties hun krachten om op te komen voor de belangen van kinderen en toe te zien op de borging van kinderrechten in de Nederlandse wet, beleid en praktijk. We geven voorlichting over kinderrechten via de website kinderrechten.nl, lesmateriaal, video’s, kaarten, posters, informatieboekjes en spelletjes. Het Kinderrechtencollectief rapporteert eens in de vijf jaar aan het VN-Comité. Daarin geven wij onze visie op de naleving van kinderrechten in Nederland. De Nederlandse Jeugdraad (NJR) zorgt er bovendien voor dat er een speciale jongerenrapportage naar het VN-Comité wordt gestuurd. Op deze manier krijgt het VN-Kinderrechtencomité vanuit verschillende bronnen informatie. Dit helpt hen bij het beoordelen van de kinderrechtensituatie in Nederland. En we adviseren de overheid over hoe kinderrechten in Nederland kunnen worden gewaarborgd. En natuurlijk over waar nog verbeteringen nodig zijn. Kijk ook op www.kinderrechten.nl

 • Jazeker! Het Kinderrechtencollectief vertaalde de aanbevelingen, in samenwerking met kinderen en jongeren, naar begrijpelijke taal. Want juist zij moeten weten hoe het staat met hun rechten. Bovendien is met de vertaling meteen voldaan aan het VN-advies om een kindvriendelijke versie van de aanbevelingen te publiceren. Je vindt ze hier.

 • Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ aan. In dit VN-Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen tot achttien jaar. Bijna alle landen in de wereld zijn partij bij het VN-Kinderrechtenverdrag, ook Nederland. Als een land partij is bij het verdrag moet het zich aan de regels houden die in het verdrag staan. Dit betekent onder andere dat alle wetten van een land moeten worden aangepast zodat alles klopt met wat er in het verdrag staat. Daarnaast moeten nieuwe wetgeving en nieuw beleid ook in lijn zijn met het VN-Kinderrechtenverdrag.

 • We kijken in eerste instantie alleen naar de Nederlandse overheid en naar de situatie in Nederland. Uiteraard volgen we wel de ontwikkelingen in andere landen als het gaat om de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag. In Nederland kunnen we namelijk leren van de ervaringen in andere landen.

X

Download hier Kinderrechten in Beweging